0 554 681 12 38 

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

Dış Ticaret Politikası

Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma kararı alan İngiltere halihazırda AB komisyonu ile ayrılma görüşmelerine devam etmektedir. Ancak, bu görüşmeler sona erene kadar, AB üyesi olmayan ülkelere karşı Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesini uygulayacaktır.

Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye’ye karşı sanayi ürünlerinde gümrük vergisi uygulanmamakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım Payı (miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım Politikasından kaynaklanan bir koruma aracıdır) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan işlenmemiş tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde tespit edilen spesifik vergiler uygulanmaktadır.

 

Vergi Oranları

Ülkede faaliyet göstermekte olan ticari şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu kurumlar vergisi oranı % 20’dir.

Gelir vergisi oranları da üç dilim üzerinden hesaplanmakta ve uygulamasında yaşa göre değişen bazı indirimler de bulunmaktadır.

Ülkede, uygulanmakta olan standart katma değer vergisi (KDV) oranı % 20’dir.  Pek çok gıda ürünü, toplu taşıma ve ihracat için KDV uygulanmazken bazı enerji ve yakıt ürünlerine % 5 oranında KDV uygulanmaktadır. Diğer taraftan, sigortacılık, eğitim, finans ve sağlık hizmetleri KDV’den muaftır.

Standartlar ve Tarife Dışı Engeller

İngiltere, ithal ürünlerde AB teknik mevzuatını uygulamaktadır. AB teknik mevzuatına göre, ürünler AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevre korunmasına ilişkin olarak teste tabi tutularak sertifikasyonları yapılmaktadır.

Avrupa Birliği ürünlerin serbest dolaşımını uyumlaştırmak amacıyla CE işaretini kullanmaktadır. CE işareti üreticinin ürününün Avrupa direktiflerine uygun olarak üretilmiş olduğunun beyanıdır. Bu beyan üretici tarafından teknik belgeler ile desteklenmelidir. AB mevzuatı gereğince, birçok makine, ekipman, elektrikli alet, oyuncak vb. ürünün İngiltere’ye ihracatı için üzerinde CE işareti bulunması zorunludur. AB pazarına ithal edilen ürünlerin CE işaretli olmasından ithalatçı sorumludur, diğer bir deyişle ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

Avrupa Birliği standartlarına göre, gıda ürünleri için HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi) zorunluluğu bulunmaktadır. AB genelinde gıdalarla ilgili genel prensiplerin ve temel düzenlemelerin çerçevesini belirleyen EC 178/2002 sayılı düzenleme ile Gıda Yasası uygulanmaktadır.

2002 yılı içerisinde yürürlüğe giren bu düzenlemeyle, aynı zamanda, AB Gıda Güvenliği Otoritesi kurulmuş ve gıda güvenliği konusundaki uygulanması zorunlu prosedürler belirlenmiştir. Düzenleme genel olarak Genel Gıda Yasası olarak bilinmekte olup, gıdaların izlenebilirliği konusunda da düzenlemeleri içermektedir (Madde 18). Genel Gıda Yasası’nın belirlediği ana başlıklar Ocak 2005 tarihinde uygulamaya girmiştir.

AB genelinde pazara sunulan taze meyve ve sebze ürünlerinin kalite ve etiketlemelerine ilişkin pazarlama standartları Ortak Tarım Politikası çerçevesinde çıkartılan EC 2200/96 sayılı kararname ile 28 Ekim 1996 tarihinde belirlenmiştir. Bu yasayla öngörülen standartlara sahip olmayan ürünler pazara sunulamamakta ve pazardan kaldırılmaktadır. AB pazarlama standart düzenlemeleri çerçevesinde kalite standartları belirlenmiş diğer ürünler arasında taze ve soğutulmuş balık (EC 2406/1996), yumurta (EC 1028/2006), zeytinyağı (EC 1019/2002) ile birlikte sert kabuklu meyveler arasında kabuklu fındık (EC 1284/2002) ve kabuklu ceviz bulunmaktadır.

1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir AB düzenlemesidir. Zorunlu bir uygulama olan REACH, bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır. Söz konusu mevzuata göre AB pazarına kimyasal madde, müstahzar veya bunları içeren eşya ihracatı yapmak isteyen firmalar REACH mevzuatına tabiidir. REACH hakkında detaylı bilgiye http://reach.immib.org.tr adresinden ulaşılabilir.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve GLOBALGAP sertifikası ise tüketici tercihleri açısından önem taşımaktadır.

İngiltere’de sağlık, güvenlik amaçlı denetim uygulamalarında bazı özel durumlar hariç, pazara girişi baştan engelleyen veya güçleştiren katı uygulamalar yerine, genellikle beyan esasına dayalı, nihai sorumluluğu ithalatçıya veya dağıtıcıya bırakan esnek bir yaklaşım benimsenmiştir.

İngiltere’de tarifeler, gümrük denetimi, sağlık kontrolleri, miktar ve değer kontrolleri, lisans-standart ve etiket uygulamaları vb. konular bakımından AB ülkelerindeki uygulamadan farklı ve özel olarak dikkati çeken, ithal edilen ürünlerin pazara girişine engel oluşturan bir uygulama bulunmamaktadır.